برچسب: تنوع مذهبی

تنوع فرهنگی کردستان – یاداشت شفاهی

احسان هوشمند روزنامه جامعهء فردا، سال یکم، شمارهء ۸، صفحه ۹، یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶ ۱-  آنچه به عنوان کردها می‌شناسیم شامل چند زبان و گویش می‌باشد. بنا بر مطالعه زبان‌شناسان، مجموعه زبان‌ها و گویش‌های مورد استفاده مردم ساکن مناطق کردنشین،

پست شده در زبان محلی, هویت ملی, کردستان, کرمانشاه با برچسب: , , ,

کرد یا کردها مدخلی جامعه‌شناختی بر کردشناسی

احسان هوشمند فصلنامه گفتگو، شماره ۴۰ ، صفحات ۹ تا ۳۴، شهریور ۱۳۸۳

پست شده در کردستان با برچسب: , , ,